Privacyverklaring OwnFours

OwnFours ("wij"), gevestigd in De Goorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.desireeviergever.com

info@desireeviergever.com


OwnFours acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.


In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, https://www.desireeviergever.com/ en gerelateerde websites en Diensten.


Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 7 augustus 2023


Gebruik van persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van websites en gerelateerde Diensten die OwnFours aanbiedt, dan kunt u persoonsgegevens met ons delen. Wij verzamelen en maken gebruik van persoonsgegevens die u, of uw bedrijf, direct met ons deelt. Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan beschreven in deze verklaring, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.


Soorten gegevens verzameld

Wanneer u gebruik maakt van onze Diensten, dan kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Betaalinformatie en bankrekeningnummer
 • Andere informatie die u vrijwillig besluit te delen: gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een consult, social media accounts, feedback en meningen.


Gronden voor de verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Aanmeldingsgegevens voor consulten, coaching sessie, online cursus of e-book
 • Registratie tijdens het intake consult
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • OwnFours analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Analyse van statistieken en optimalisatie van diensten.
 • OwnFours verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 


Wij verzamelen uw persoonsgegevens op basis van de gerechtvaardigde belangen of uw toestemming, die u te allen tijde kunt intrekken.


Gegevensbeheer

Het beheer van de persoonsgegevens van de cliënt ligt bij Desirée Viergever en zij is hiermee de verantwoordelijke partij. Zij zorgt ervoor dat deze gegevens op een zorgvuldige wijze worden verwerkt en opgeslagen. Zij verkoopt de betreffende gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met de cliënt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Desirée Viergever sluit een bewerkersovereenkomst af met bedrijven die in haar opdracht de cliëntgegevens verwerken om beveiliging en vertrouwelijkheid op eenzelfde niveau ervan te waarborgen. OwnFours blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Bewaartermijn: Persoonsgegevens worden door OwnFours niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen.


Geautomatiseerde besluitvorming: OwnFours neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het betreft hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een persoon bij betrokken is.


Uw rechten

Bij het inzien of wijzigen van de persoonsgegevens hetzij intrekken van de toestemming voor gegevensverwerking dan wel bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door OwnFours, dient men schriftelijk contact op te nemen via info@desireeviergever.com.


Een kopie van een geldig identiteitsbewijs dient bijgevoegd te worden ter verificatie van jouw identiteit. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar om uw privacy te waarborgen.

OwnFours zal  zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


Delen met anderen

We zullen uw informatie niet delen met anderen zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u, of uw organisatie, met ons heeft afgesloten, of tenzij dit een wettelijke verplichting is.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

OwnFours heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Controle op leeftijd ligt buiten de macht van OwnFours, waarmee de verantwoordelijkheid hiervoor te allen tijde ligt bij de ouders of voogd. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat OwnFours zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@desireeviergever.com. Wij verwijderen de betreffende gegevens zo spoedig mogelijk, maar zeker binnen 4 weken.


Klachten

Indien er een vermoeden bij de cliënt ontstaat dat zijn persoonsgegevens zijn verwerkt op een manier die in strijd is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is het mogelijk om hierover een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het indienen van een klacht gaat via een vragenlijst op de website van Autoriteit Persoonsgegevens:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap


Cookies

Wij willen u op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken wij op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. Wij plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken wij analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.


In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan uw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als u van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken uw IP-adres niet om uw onlinegedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om uw IP-adres te koppelen aan uw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer u ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.


U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Beveiliging

OwnFours neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan in lijn met de richtlijnen voor Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht er een idee ontstaan dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@desireeviergever.com.


Wijzigingen Privacyverklaring

OwnFours behoudt zich het recht voor om deze privacy Verklaring aan te passen. Wijzigingen worden altijd op deze website gepubliceerd.