Algemene Voorwaarden OwnFours

Bijgewerkt op: 17 mei 2024


Inhoud

Artikel   1 – Algemeen

Artikel   2 – Het traject en de overeenkomst

Artikel   3 – Betaling

Artikel   4 – Aansprakelijkheid

Artikel   5 – Privacy

Artikel   6 – Beëindiging overeenkomst

Artikel   7 – Overmacht

Artikel   8 – Vrijwaring

Artikel   9 – Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 10 – Klachten


Deze Algemene Voorwaarden van OwnFours gevestigd te Pastoor Lemeerstraat 2, 1648 KA, De Goorn en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 85794538 zijn de enige voorwaarden die gelden op iedere overeenkomst tussen Desirée Viergever namens OwnFours en de opdrachtgever, hierna te noemen “cliënt”.


OwnFours behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst te wijzigen. Wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht, nadat deze zijn gepubliceerd op de website.


Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig blijkt te zijn door de toepassing van wet, regelgeving of een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, zullen alle overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven.


Artikel 1 - Algemeen 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst gesloten tussen OwnFours en de cliënt.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met OwnFours, voor de uitvoering waarvan door OwnFours derden dienen te worden betrokken.

3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.


Artikel 2 - Het traject en de overeenkomst

1. De overeenkomst tussen OwnFours en de cliënt wordt aangegaan voor de duur van het gekozen traject.

2. OwnFours zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren; op OwnFours rust een inspanningsverbintenis. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

3. Cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van het gekozen traject, tijdig aan OwnFours worden medegedeeld.

4. Annulering/ verhindering afspraken: Afspraken die niet kunnen worden nagekomen om wat voor reden dan ook, dienen uiterlijk 48 uur voor het daadwerkelijk plaatsvinden van het coachingsgesprek – weekenddagen niet meegeteld – te worden afgezegd. Annulering dient te geschieden middels e-mail op het adres info@desireeviergever.com. Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 48 uur voor de afspraak behoudt OwnFours zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Dit bedrag is gelijk aan het volledige en actuele coachingstarief.

5. Materiaal: Het is niet toegestaan om het materiaal dat is verstrekt in het traject te kopiëren en/ of verstrekken aan derden mits hiertoe toestemming is verkregen van OwnFours.

6. OwnFours stelt uitdrukkelijk het volgende:

    - OwnFours neemt in geen enkel opzicht de verantwoording van de cliënt over.

    - OwnFours behoudt zich het recht voor door te verwijzen naar een arts als zij dit nodig acht.

    - OwnFours stelt geen diagnose.

    - Niets van wat OwnFours schrijft mag gezien worden als medisch advies. Het advies van een dokter moet altijd de voorkeur krijgen en de cliënt is hier zelf verantwoordelijk voor. 

    - Adviezen van OwnFours op het gebied van voeding en leefstijl zijn niet bedoeld als vervanging van medisch of doktersadvies.  

    - De cliënt geeft door het invullen van zijn persoonsgegevens op het intakeformulier toestemming voor het vastleggen van zijn persoonsgegevens.


Artikel 3 - Betaling

Betaling dient bij het plaatsen van een bestelling, oftewel het aangaan van een coachingstraject, direct per iDeal door de cliënt te worden voldaan.


Artikel 4 - Aansprakelijkheid

1. OwnFours stelt met grote zorgvuldigheid, met de aanwezige kennis en kunde en resultaatgericht een persoonlijk advies samen zonder dat resultaat te garanderen. Maximale inzet van de cliënt is vereist voor het beste resultaat.

2. OwnFours is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat OwnFours is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens. OwnFours is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

3. Indien OwnFours aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van OwnFours beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

4. OwnFours is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5. OwnFours is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door zijn geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen is hiervoor verantwoordelijk. OwnFours zal zover het in zijn vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.


De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OwnFours.


Artikel 5 - Privacy

OwnFours zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van het traject vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover OwnFours daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.


OwnFours werkt conform de wettelijk vastgelegde voorschriften omtrent persoonsregistratie betreffende de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Artikel 6 - Beëindiging overeenkomst

1. Tenzij anders is bepaald, wordt de overeenkomst aangegaan voor de duur van het gekozen traject.

2. Iedere der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien;

     a. De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige geringe betekenis is (zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.

     b. Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door OwnFours, zal OwnFours in overleg met de cliënt zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de cliënt toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor OwnFours extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de cliënt in rekening gebracht. De cliënt is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij OwnFours anders aangeeft.

4. Indien meerdere annuleringen door de cliënt plaatsvinden, waardoor het traject niet binnen 4 maanden kan worden voltooid, behoudt OwnFours zich het recht voor om het traject na 4 maanden te beëindigen zonder terugbetaling.


Artikel 7 - Overmacht

1. Ownfours is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan de schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OwnFours geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OwnFours niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. OwnFours heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ownfours zijn verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 8 - Vrijwaring

De cliënt vrijwaart OwnFours voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan OwnFours toerekenbaar is. Indien OwnFours uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de cliënt gehouden OwnFours zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is OwnFours, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van OwnFours en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de cliënt.


Artikel 9 - Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij OwnFours is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


Artikel 10 - Klachten

OwnFours streeft naar een optimale samenwerking en een professionele afhandeling van zijn dienstverlening. Mochten er desondanks klachten, op- of aanmerkingen hierover zijn, dan wordt de cliënt gevraagd dit per e-mail kenbaar te maken aan Desirée Viergever op het adres: info@desireeviergever.com. In overleg zal vanuit beide partijen een passende oplossing naar alle redelijkheid en billijkheid worden geformuleerd.